Симболи на Агенција за разузнавање на РСМ


Амблем - Грб на Агенција за разузнавање

Грбот/амблемот на Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија преставува, осмокрако дивергентно сонце, обратно обоено и на аплицирано на кружен штит поделен на осум златно-жолти и осум темноцрвени зраци кои завршуваат со обратно обоен раб на штитот. Под штитот е аплициран венец од две гранчиња со желади од македонски даб (Quercus Macedonica) се преплетени со две темноцрвени ленти споени златен клуч. Над штитот во кружна форма е ставен тест “Агенција за разузнавање“

Службен документ на вработените во Агенција за Разузнавање

Според законските одредби за разузнавачко делување, може да се наведат следните овластувања на Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија: вработените имаат право да собираат податоци, известувања и информации од делокругот на работата; вработените на посебни работни места во Агенцијата имаат Службени документи што ја издава директорот; службениците кои поседуваат Службени документи, можат да се идентификуваат кога ги исполнуваат официјалните задачи во Република Северна Македонија.

Сувенир на Агенција за Разузнавање

Официјалниот сувенир на Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија е во вид на златен клуч на кој во горниот дел е аплициран грбот/амблемот на Агенцијата, осмокрако дивергентно сонце поставено на кружен штит во златно-жолт и темноцрвен колорит со обратна обоеност на симболите и бордурата. Околу штитот е поставен текстот АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ/INTELLIGENCE AGENCY. Самото тело на клучот во долниот дел формира визуелна претстава на два желада од македонскиот даб (Quercus Macedonica).

Знаме на Агенција за Разузнавање

Знаме на АР