Визија на Агенција за Разузнавање


Агенцијата создава стратешки цели преку воспоставување и развој на соодветни ефикасни механизми за идентификација, превенција, предвидување, рано предупредување и информирање. Целите имаат големо значење во процесот на носење решенија и при креирањето на политиката на Претседателот и Владата на Република Северна Македонија за заштита на виталните и трајни национални интереси на РСМ и нејзините интереси во странство.